Les eleccions a Junta de Govern seran el 10 de juliol en la seu del Col·legi

Es proclama com a llista definitiva l’única candidatura presentada, al no registrar-se cap reclamació en termini, i s’informa sobre el procés de vot per correu

Transcorregut el termini d’al·legacions a la candidatura presentada a les eleccions a Junta de Govern convocades en el DOGV el passat 21 de maig, i no havent-se rebut cap reclamació, es proclama de manera definitiva l’única candidatura presentada en termini, la qual queda composta per les següents persones col·legiades:

  • Degà: Ismael Navarro Moltó.
  • Secretària: Elena Llorca Asensi.
  • Tresorer: David Martínez Reig.
  • Vicedegana de València: Yaiza Pérez Alonso.
  • Vicedegà d’Alacant: Pablo Martínez Rico.
  • Vicedegà de Castelló: Francisco López Segarra.

Dia d’elecció

Es comunica que les eleccions seran el pròxim 10 de juliol de 2024 en la seu del Col·legi de Politologia i Sociologia situada en l’avinguda Pintor Pérez Gil 16, 03540 Alacant, de 10.00 a 18.00 h

Vot per correu

Aquelles persones col·legiades que no puguen depositar el vot presencialment, podran exercir el seu dret a vot per correu seguint les instruccions fixades en el punt 10 de la convocatòria, les quals es descriuen a continuació:

D’acord amb el que s’establix en l’article 38 dels Estatuts del Col·legi, aquelles persones col·legiades que no puguen depositar el seu vot personalment, podran emetre’l per correu de la manera següent:

a) Introduir en un sobre blanc la papereta de votació doblegada.

b) Introduir este sobre en un altre més gran conjuntament amb la fotocòpia del carnet de col·legiat o amb fotocòpia del document nacional d’identitat. En la solapa del sobre es faran constar els senyals del votant i haurà de tancar el sobre creuant la solapa a fi de garantir la seua integritat.

c) Enviar este segon sobre per correu certificat a l’atenció del degà, havent d’haver sigut cursat com a màxim tres dies abans de la finalització del període de votació. En el moment de les votacions, després de la comprovació per part del secretari del dret del firmant a prendre part en la votació, obrirà el sobre exterior i donarà al degà l’interior, que introduirà tancat en l’urna.

En el moment si es fes l’escrutini s’obriran els sobres, anul·lant-se aquells que continguen més d’una papereta o aquelles paperetes que indiquen més d’un nom de candidat per vacant a cobrir, així com les que porten el nom o la firma del votant i les que continguen noms o paraules que no corresponguen a les persones candidates.

La documentació necessària per a l’exercici del vot per correu serà remesa a totes les persones col·legiades que el sol·liciten amb l’antelació suficient que permeta l’exercici d’eixe dret.

A l’efecte d’este últim paràgraf, s’adjunta per correu intern la papereta de votació a utilitzar. Els sobres blancs que s’utilitzaran en el vot presencial i que es recomanen per al vot per correu seran d’11 x 22 cm

Comunicació

Esta comunicació remesa per circular a les persones col·legiades es publica també en la Web del Col·legi en la seua funció com a tauler d’anuncis del procés electoral.

José Ferrándiz Lozano, degà, en nom de la Junta de Govern

Leave a Reply

Your email address will not be published.