Com col·legiar-se

Requisits:

  • Estar en possessió del títol de doctor/a, graduat/a o llicenciat/a en Ciències Polítiques o Sociologia obtingut en una universitat espanyola o estrangera, degudament convalidat.
  • No haver sigut expulsat/expulsada d’un altre Col·legi oficial de Ciències Polítiques i Sociologia.
  • Satisfer la quota d’ingrés a la corporació (requisit exempt actualment).

Tramitació

Emplenar, signar i remetre Imprés de Sol·licitud de col·legiació (descarregar).

Adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI (anvers i revers).
  • Títol/s acadèmic/s (anvers i revers).
  • Si escau, document que acredite estar en una situació especial (desocupació, jubilació, etc.).

Enviament

La documentació signada pot remetre’s a colpolsoccv@colpolsoccv.es si és digital; si és en paper s’enviarà per correu postal a Col·legi de Politologia i Sociologia de la Comunitat Valenciana, Av. Pintor Pérez Gil 16, Finca Torre Juana, 03540 Alacant.

Confirmació

La Junta de Govern verificarà i resoldrà en un termini màxim de tres mesos el compliment dels requisits legals i els exigits pels Estatuts del Col·legi a les persones candidates que sol·liciten la seua incorporació. En el cas que s’estime necessari, el Col·legi podrà exigir la compulsa dels documents.

Quota ordinària *

Quota anual en 2023: 72 euros (pagament únic).

Nota per a sol·licitants de col·legiació. L’any de l’alta en el Col·legi només s’haurà de realitzar el pagament equivalent als trimestres complets que queden des de la data en què s’aprove la incorporació en Junta de Govern (18 euros/trimestre). No es computarà a l’efecte de pagament, per tant, el trimestre en curs de la data d’aprovació.

*Acord en Junta de Govern el 10 de setembre de 2021.

Quotes reduïdes *

Les quotes en cas de desocupació, jubilació o col·legiació en el primer any després de la titulació seran del 50% de l’ordinària. Les persones col·legiades hauran d’acreditar aquestes situacions abans de l’expedició de la remesa anual de rebuts en la qual els corresponga el pagament reduït.

  • La jubilació bastarà acreditar-la una vegada, aplicant-se la quota reduïda a partir de llavors. En el cas que la persona col·legiada jubilada retornara a l’activitat laboral haurà de comunicar-lo al Col·legi.
  • La situació de desocupació s’haurà d’acreditar cada any, abans de l’expedició de la quota anual.
  • La quota reduïda a titulats/as recents s’aplicarà l’any de la seua titulació (prenent-se com a data de referència la del pagament de les taxes del títol) i en el següent.

*Acord en Junta de Govern el 5 de març de 2022.